۱-    موافقتنامه را تعریف کنید؟

 2-    طراحی مهندسی وتهیه مشخصات فنی و اجرایی طرح شامل چند مرحله است نام ببرید؟

 3-    تجهیز و برچیدن کارگاه را تعریف کنید؟

 4-    چه کارگاههایی می توا ننددر کارگاه ساختمانی وجود داشته باشند؟

 5-    ضریب پیمان را تعریف کنید؟

 6-    هرگاه پیمانکار در مورد درستی بعضی نقشه ها و محاسبات یا دستور کارها ایرادی داشته باشد طبق شرایط عمومی پیمان چه اقدامی باید انجام دهد؟

 7-    در هنگام امضای پیمان جهت تضمین انجام تعهدات ناشی از آن، پیمانکار باید چه مبلغی را بعنوان ضمانتنامه ضمیمه اسناد نماید؟

 8-    4 مورد از موارد فسخ پیمان توسط کار فرما را بیان کنید؟

 9-    ایمنی را تعریف کنید؟

10-وسایل حفاظت فردی  در کارگاههای ساختمانی را نام ببرید؟

  


برچسب‌ها: دانشجویان معماری علمی کاربردی دزفول
+ نوشته شده توسط ..... در ۹۰/۰۳/۱۵ و ساعت 19:8 |